ನಮಸ್ತೇ!


ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನವ ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲೇ ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ


ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೇಖಕರೇ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶನ. ಸದಭಿರುಚಿಯ, ವಿಭಿನ್ನತೆಯೊಳಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ.

All Products
1

Secure Payments

Shipping in India

Great Value & Quality
Payment types
Create your own online store for free.
Sign Up Now